Ik vond op een Nederlandse website de volgende informatie over de naam Dijkshoorn:

Dixhorne, nu Den Hoorn (Midden-Delfland)

De oudst bekende oorsprong van de familienaam Dijkshoorn is Dixhorne, de oorspronkelijke naam van het dorp Den Hoorn, gelegen tussen Delft en ’t Woudt, vlakbij de Harnas polder. Al in 1317  komt men de naam Dijkshoorn of Dixhorn tegen in rekeningen van de graaf van Holland. Hier is een vermelding van 1369:

In 1369 woonde in ’t Woudt (bij Delft) een Claes Touden Aerentsz.(II), geb. ca. 1345, die pachter was van de grafelijke goederen bij Dixhorne en Harnas (pachter van grafelijke goederen te Dixhorne (Dijkshoorn) en op Woutharnas (1354-1356)). Hij was een zoon van Oude Aernt Toude, die weer een kleinzoon was van Aernt de Oude, in 1299 leenman van de Hofstad Wateringen.
(Bron: Prometheus Kwartierstatenboek X, blz. 197).

En andere akte, uit 1526, vermeldt:

Akte waarbij keizer Karel V, krachtens testament van Lodewijck van Beloys van Treslonge Raessoon, diens zoon Raes van Beloys (en) van Treslong beleent met de volgende erflenen: – een kamp land genaamd Claverbroeck bij het land van Steyn; – de helft van de helft van 44 morgen te Dijkshooren “in de Harnasch” tussen de Hof van Delft en Domproostland. Met een uittreksel uit het bedoelde testament, opgemaakt ten overstaan van notaris Fr. Johannius te Utrecht, waarbij aan zijn oudste zoon Raste (= Raes) wordt toebedeeld: – een stuk land, groot 225 morgen, buiten Gouda, genaamd ‘s-Gravenbroek, in pacht bij Lodewijck; – een stuk land, groot 11 morgen, te Dijkshoorn buiten Delft, 1526 april 4 en 1500 maart.

Veel straatnamen in Den Hoorn herinneren nog aan de oude naam Dixhoorn. Zo vinden we er de namen: Dijkshoornseweg, Voordijkshoorn, Hoornseweg, Hoornsewal, Hoornsestraat, Noordhoornseweg, en Voordijkhoornsepad.

Pieter Cornelisz., de stamvader, kwam oorspronkelijk uit Voorschoten en verhuisde ca. 1650 naar Dixhorne om daar bouwman (=boer) te worden. Zoals toen gebruikelijk was, nam hij de naam aan van de hofstede of landgoed waar hij woonde. Vandaar de naam op Dijcxhoren oftewel: wonende op het gebied Dijcxhoren.


Er is een afbeelding gevonden van een familiewapen.

Het wapen klopt waarschijnlijk wel, maar of het ooit heeft bestaanwapendijkshoorn

heeft op dit 6-delig tegeltableau  is twijfelachtig.